29 november 2021

Verzoek van het lid Maeijer om een brief van de staatssecretaris inzake vergoeding Kaftrio
Het verzoek
Aan de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 29 november 2021 | 
 Verzoek om een brief over de vergoeding van Kaftrio | Kenmerk  2021Z21835


Geachte heer Blokhuis,

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag besloten u te verzoeken om de brief over de vergoeding van het middel Kaftrio, waar op 17 november jl. tijdens de plenaire RvW om is verzocht, op uiterlijk donderdag 2 december 2021 aan de Kamer te doen toekomen.

Bij deze breng ik u dit verzoek over.

Hoogachtend, de griffier van
de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Paul Blokhuis

A
ntwoord op verzoek is reeds binnen,
klik hier

*Noot
Op de e-mailprocedure over het verzoek van het lid Maeijer (PVV) is als volgt gereageerd: • De fracties van VVD, D66, SP, PvdD, JA21, Fractie Den Haan en BBB steunen het verzoek; • Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. 
Bron Tweede Kamer


Aanleiding verzoek

28 november 2022 | 
''Waar blijft Kaftrio-brief van Paul Blokhuis?' 17 november 2022 | Verzoek debat, geen steun debat, wel steun briefAanvrager

Van: Tweede Kamerlid Vicky Maeijer, 

Verzonden: vrijdag 26 november 2021 15:38
Aan: Commissie VWS 
Onderwerp: E-mailprocedure
 
Beste Griffie,


Op 17 november jl. is er tijdens de RvW plenair een brief gevraagd aan de staatssecretaris van VWS over de vergoeding van Kaftrio.
Tot op heden is deze nog niet ontvangen.
Ondertussen wachten er al tijden ca 1500 patiënten tussen hoop en vrees op dit geneesmiddel.

Ik zou graag via een e-mailprocedure steun willen vragen aan de collega’s voor een brief van de staatssecretaris, te ontvangen uiterlijk 2 december. 

Met vriendelijke groet,

Vicky Maeijer 
Tweede Kamerlid PVVBron Tweede Kamer

   *Nootmucomedia® blog | Muco @ Friends